Archive for the ‘Stosunki międzynarodowe’ Category

FUNKCJA WEWNĘTRZNA

Funkcja wewnętrzna jest podstawowa, wpływa bowiem w sposób bardzo istot­ny na funkcję zewnętrzną, na stosunki tego pań­stwa z innymi państwami. Każda zmiana w klaso­wym charakterze państwa — zmiana w wewnętrz­nym układzie sił politycznych — oddziałuje wyraź­nie na politykę zagraniczną danego państwa, na kie­runek tej polityki, na takie lub inne powiązania so­jusznicze, na wybór tej lub innej koncepcji poli­tycznej. Jednocześnie funkcja zewnętrzna — linia polityki zagranicznej państwa — wpływa na kształ­towanie się stosunków wewnętrznych w tym pań­stwie. Zwłaszcza mniejsze państwa odczuwają w sposób szczególnie dotkliwy oddziaływanie układu międzynarodowego na swój układ wewnętrzny.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂

W KAŻDYM PAŃSTWIE

W każdym zresztą państwie niepowodzenia czy suk­cesy w polityce zagranicznej wpływają na układ wewnętrznych stosunków politycznych — zgodnie z maksymą głoszoną już przez Machiavellego: „za­wsze będą stały dobrze sprawy wewnętrzne, jeśli dobrze będą stały sprawy zagraniczne”. Istnieje za­tem paralelne oddziaływanie polityki wewnętrznej na politykę zagraniczną, a polityki zagranicznej na politykę wewnętrzną, i nie jest rzeczą możliwą wy­raźne ich oddzielenie; w różnych okresach historii i w różnych krajach rozmaicie jednak kształtuje się stopień ich wzajemnej zależności. Priorytet funkcji wewnętrznej państwa w stosun­ku do funkcji zewnętrznej — dobitnie podkreślany przez naukę socjalistyczną — jest często kwestiono­wany w nauce krajów kapitalistycznych.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂

ODDZIAŁYWANIE SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Argumen­tuje się, że w dobie obecnej oddziaływanie spraw międzynarodowych na politykę wewnętrzną jest tak silne, że winny się one znajdować w centrum zainte­resowań każdego polityka. Tak np. angielski polityk okresu międzywojennego Curzon głosił, że sprawy zagraniczne są sprawami wewnętrznymi, a właści­wie najważniejszymi spośród spraw wewnętrznych, ponieważ dotyczą życia, interesów i dobrobytu każ­dego członka społeczeństwa. Francuski polityk współ­czesny Edgar Faure stwierdza, że osią jego koncep­cji „może być tylko polityka zagraniczna Francji”, ponieważ „pierwszy wysiłek świadomie polityczny powinien odnosić się normalnie do całej ludzkości do kapitalnego problemu pokoju i wojny.”

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂

ZNACZNIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Znaczenie stosunków międzynarodowych w życiu współczesnego człowieka jest bezsporne i wykazuje tendencje wzrostu. Największe nawet mocarstwa, stanowiąc stosunkowo niewielką część ludności świa­ta, nie mogą sobie pozwolić na lekceważenie innych państw. Przecież na cztery miliardy ludzi ludność Chin stanowi mniej niż jedną czwartą, ludność Indii — jedną ósmą, ludność Związku Radzieckie­go — jedną piętnastą, ludność Stanów Zjednoczo­nych — jedną osiemnastą, a ludność Polski — mniej niż jedną setną ludności świata. Ponad dwie trzecie ludności świata to ludność kolorowa. Żadne pań­stwo nie dysponuje w skali światowej taką prze­wagą w życiu gospodarczym, politycznym czy kul­turalnym, by mogło samo decydować o kierunku rozwoju danej dziedziny.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂

ZAINTERESOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ

Nie należy jednak przeceniać roli stosunków mię­dzynarodowych w całokształcie życia zbiorowego współczesnego świata. W zainteresowaniach i w działalności przeciętnego obywatela znacznie więcej miejsca zajmują sprawy jego osiedla, miasta, kraju aniżeli zagadnienia międzynarodowe. Podjęte w Sta­nach Zjednoczonych badania typu socjologicznego wykazały, że zaledwie 15% zainteresowań przecięt­nych obywateli kieruje się w stronę problematyki międzynarodowej; większy odsetek zainteresowań skupiają na sobie sprawy lokalne, stanowe i ogólno- państwowe. Przypuszczać należy, że w mniejszych państwach zainteresowania problematyką między­narodową są jednak żywsze. Analiza wyborów do parlamentu w różnych krajach wykazuje, że wybor­cy podejmują decyzje głównie na podstawie swoje­go stosunku do kwestii wewnętrznych państwa, a nie międzynarodowych; stąd też wyniki wyborów nie mogą być miarodajnym źródłem dla określenia stosunku opinii publicznej danego kraju do proble­matyki międzynarodowej.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂

ELEMENTY WEWNĘTRZNE

Nawet w kraju o tak roz­budowanych politycznych zainteresowaniach obywa­teli, jak Francja, politologowie skarżą się, że „fran­cuska opinia publiczna nie interesuje się polityką zagraniczną” i że koncentruje swe zainteresowania „na sprawach dotyczących standardu życiowego”.Pamiętać jednak należy, że elementy wewnętrzne życia państwowego, stosunki pomiędzy obywatelami czy też grupami obywateli różnych państw oddzia­łują na stosunki międzynarodowe z reguły w spo­sób pośredni, poprzez rządy poszczególnych państw. Państwo reglamentuje stosunki wewnętrzne, a jednocześnie reprezentuje społeczeństwo na terenie mię­dzynarodowym. Działalność państwa znajduje się zatem w centrum przedmiotu badań zwłaszcza w dziedzinie komunikacji świat „skurczył się i państwa zbliżyły się do siebie.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂

WZROST ZALEŻNOŚCI

Wzrost zależności wzajemnej pomiędzy państwa­mi uznaje się powszechnie za najbardziej charakte­rystyczną cechę współczesnych stosunków między­narodowych. Wielu autorów zwraca uwagę, że fakt ten w niedostatecznym jeszcze stopniu dociera do świadomości szerokich warstw społeczeństwa. Inną z kolei cechą znamionującą czasy współczes­ne jest tzw. przyspieszenie historyczne. Wiele przy­czyn składa się na to, że bieg wydarzeń jest w do­bie obecnej szybszy aniżeli w przeszłości. Stosunki międzynarodowe zawsze podlegały zmianom i ciągłej ewolucji, ale ewolucja ta odbywała się powoli. Jeśli przyjąć, że epokę historyczną stanowi okres, w któ­rym nowe wynalazki, odkrycia naukowe, nowe for­my organizacyjne powodują istotne zmiany w życiu człowieka, to obecnie epoka historyczna obejmuje okres znacznie krótszy niż w minionych wiekach.

Cześć! Miło mi, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Aneta Mrozowska i na co dzień pracuje w nie dużej agencji reklamowej. Prowadzenie tego bloga to jedna z moich wielu pasji. Mam nadzieję że spodobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to zapraszam do pozostawienia komentarza lub łapki w górę na fb 🙂