DLA WIELU POLITYKÓW

Dla wielu polityków sens życia do tego stopnia związa­ny jest z odgrywaniem roli w życiu publicznym, że kurczowo trzymają się urzędu, a przy tym sądzą, iz wytężona praca przy złym stanie zdrowia godna jest pochwały i podziwu. A przecież błędy popełnia­ne przez polityków powodują skutki nie mnie i zgub­ne mz błędy pilotów linii lotniczych, trudno… Czytaj więcej »

WIELE PRZYKŁADÓW

Można przytoczyć wiele przykładów z naj­nowszej historii, w których wymienia się chorobę przywódcy politycznego jako jedną z przyczyn kształtujących linię polityczną państwa w danym okresie (np. jako jedną z przyczyn niepewności w polityce amerykańskiej za prezydentury Eisenhowera— zawał serca, jakiemu uległ). Choroba stwa­rza czasem sytuacje trudne do rozwiązania z punk­tu widzenia prawa konstytucyjnego (np. ciężka… Czytaj więcej »

ELEMENT LUDZKI W POLITYCE

Nie znaczy to, by w dobie obecnej znajomość skłon­ności i słabości ludzi utraciła zupełnie znaczenie, zwłaszcza w dziedzinie prowadzenia negocjacji. „W polityce — jak twierdził Briand — nie należy i lekceważyć żadnego elementu ludzkiego; na szachow­nicy dobry gracz posługuje się z tą samą staran­nością pionkiem co i królem.”Należy mieć rów­nież na uwadze nawet zdrowie osób… Czytaj więcej »

W LICZNYCH PRACACH

W konkluzji autor stwierdza, że znajomość charakteru nie wystarcza historykowi, że na osobo­wość człowieka składają się elementy wrodzone i na­byte. Zarówno historia, jak i nowoczesna psycho­logia posługują się pojęciem „sytuacja” na określe­nie osobowości człowieka. A sytuacja w dziedzinie polityki oznacza układ sił, w jakim działa każda jednostka.W licznych pracach poświęconych sztuce dyplo- macji przywiązywano dużą… Czytaj więcej »

NA PODSTAWIE WYNIKÓW

Rozważania te — które historyk i politolog powinni traktować z dużą ostroż­nością, zwłaszcza że zawierają one pojęcia wielo­znaczne, jak „charakter” czy „osobowość” — dopro­wadziły niektórych autorów do dzielenia wybitnych polityków na „doktrynerów” i „oportunistów”, na „idealistów” i „cyników”, na „sztywnych” i „ela­stycznych”, na „ryzykantów” i „ostrożnych”, na lu­dzi „walki” i na „pojednawczych”, na „teoretyków”, „agitatorów”… Czytaj więcej »

JEDNOSTKA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Często też występuje w stosunkach międzynarodo­wych zjawisko afirmowania mocy obowiązującej prawa. Towarzyszy temu jednak interpretacja po­zbawiająca go w konkretnym przypadku praktycz­nego znaczenia, zgodnie z zasadą „starej dyploma­cji”: affirmare principium — negare conseąuentias. Walka o pokój i postęp społeczny jest zatem także walką o rozwój prawa międzynarodowego i o jego przestrzeganie. Problem roli jednostki w stosunkach międzynarodowych… Czytaj więcej »

W SKUTECZNY SPOSÓB

Prawo międzynarodowe często spełnia tu w sposób skuteczny doniosłą rolę jako czynnik utrzymania pokoju, z drugiej jednak strony tenden­cje imperialistyczne poszczególnych państw prowa­dzą niejednokrotnie do naruszenia tego prawa.Tendencje te znajdują wyraz w poglądach niektó­rych autorów, zwłaszcza zwolenników teorii polityki siły. Traktują oni stosunki międzynarodowe tylko jako „stosunki siły” i poddają krytyce „legalistyczny punkt widzenia”.Nadmienić należy,… Czytaj więcej »